تبلیغات
 هیئت کشتی شهرستان دهلران - » قوانین داوری و فنی کشتی پهلوانی /style.css" type="text/css" rel="stylesheet" ?>/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">

 

 

 

 

 

 

 

1 .تشک کشتی :

مساحت تشک کشتی طبق استانداردهای اتحادیه جهانی کشتی با رعایت حفاظت شده تشک 12 × 12 متر میباشد )ناحیه و

مساحت مرکزی و اصلی تشک که منطقه ذون نیز جزء آن میباشد مجموعاً 9 متر و سطح حفاظت تشک از هر طرف 5 / 1 متر(

2. وزن کشی :

زمان وزنکشی ، عصر روز قبل از مسابقات به مدت 3h0 دقیقه از ساعت 18:00 الی 18:30

1 - 2 اسامی کشتیگیران توسط سرپرست تیم میبایست 6 ساعت قبل از شروع وزنکشی به مسئولین مسابقات ارائه شود.

2 - 2 کشتیگیران باید در شرایط جسمانی مناسب باشند و هنگام انجام مراسم وزنکشی ناخنهای بسیار کوتاه داشته باشند. وزنکشی کشتیگیران

فقط با دوبنده کشتی انجام خواهد شد و استفاده از زیورآلات مثل انگشتر ، گردنبند ، دستبند و ... هنگام وزنکشی ممنوع میباشد کشتیگیران باید

مدارک لازم شناسایی را هنگام وزنکشی ارائه نمایند.

3 .اوزان کشتی :

* اوزان ردههای سنی بزرگسالان و جوانان: 60 تا 70 کیلوگرم، 70 تا 80 کیلوگرم، 80 تا 90 کیلوگرم و 90 +کیلوگرم بدون محدودیت حداکثر وزن

 

* اوزان رده سنی نوجوانان: 55 تا 60 کیلوگرم، 60 تا 70 کیلوگرم، 70 تا 80 کیلوگرم و 80 + کیلوگرم بدون محدودیت حداکثر وزن

4 . قرعه کشی :

 قرعهکشی توسط کشتیگیران و در زمان وزنکشی انجام خواهد شد.

5 .جدول و گروه بندی مسابقات :

 طبق ضوابط جدول مصوب اتحادیه جهانی کشتی خواهد بود.

6 .لباس کشتیگیران هنگام مسابقه :

دوبنده آبی یا قرمز )طبق قرعه( و پوشیدن شلوار کشتی پهلوانی روی آن که از کمر تا زیر زانوی کشتیگیر را

پوشش داده و از پارچه محکم دوخته شده باشد. همچنین شلوار یادشده باید فاقد هرگونه اشیاء فلزی از قبیل سگک باشد. کمربند پارچهای محکم

به رنگ سفید و یا همرنگ دوبند کشتیگیر طوری محکم دور کمر بسته شود که هنگام گرفتن و اجرای فن از سوی حریف باز نشود.

7 .کفش کشتی و جوراب ورزشی

8 .اصلاحات کاربردی مربوطه به شلوار کشتی پهلوانی :

1 - 8 پیش قبض : قسمت کمر شلوار از جلو

2 - 8 پس قبض : قسمت کمر شلوار از پشت

3 - 8 پیش کاسه : قسمت جلوی زانوی شلوار

4 - 8 پس کاسه : قسمت پشت زانوی شلوار

* فراخوانی کشتیگیران :

 برای انجام کشتی باید کشتیگیران حداکثر سه مرتبه در وقفههای 30 ثانیهای فراخوانده شوند و اگر کشتیگیری بعد

از سومین احضار روی تشک حاضر نشود ، حریف او برنده خواهد بود و کشتیگیر غایب از دور رقابتها حذف میگردد

 

یک کشتیگیر از زمانی که مسابقه قبلیاش پایان مییابد ، حداقل - 20 دقیقه وقت استراحت دارد و نباید در این مدت برای رقابت فراخوانده شود.

در صورتی که کشتیگیری پس از فراخوانی روی تشک حاضر شود و توسط داور مسابقه در مرحله کنترل وضعیت ظاهر کشتیگیران )دوبنده

 

کفش ، شلوار پهلوانی ، کمربند و ...( ایرادی مشاهده شود ، داور مربوطه حداکثر یک دقیقه به کشتیگیر مربوطه فرصت رفع ایراد را خواهد داد و

در صورتی که در زمان مذکور ایراد برطرف نگردد ، دست حریف بعنوان کشتیگیر پیروز توسط داور بالا خواهد رفت و بازنده از جدول مسابقات

حذف میگردد.

در صورت پاره شده شلوار پهلوانی هر یک از کشتیگیران در حین کشتی،کشتیگیر مربوطه حداکثر سه دقیقه جهت تعویض شلوار فرصت دارد. -

* زمان مسابقه :

مدت زمان مسابقه برای ردههای سنی جوانان و بزرگسالان دو تایم سه دقیقهای با - 30 ثانیه استراحت می باشد.

مدت زمان مسابقه در رده سنی نوجوانان دو تایم - 2 دقیقهای و 30 ثانیه استراحت خواهد بود.

 

* اجرای کلیه فنون کشتی آزاد ، فرنگی ، پهلوانی و گرفتن پیش قبض ، پس قبض ، پس کاسه و پیش کاسه در هر شرایطی )خاک و سرپا( آزاد

میباشد.

توجه : لازم به تاکید است که کشتیگیران باید از اجرای فنونی که ابتدا خود به خطر میروند )شرایط پل رفتن در کشتی( و سپس حریف را به

خطر میبرند اجتناب کنند.

* شرایط اتمام کشتی :

 پایان وقت قانونی ، ضربه فنی ، کسب اختلاف 10 امتیاز ، مصدومیت به تشخیص پزشک ، سه اخطاره ادامه ندادن به

کشتی ، اخراج یک کشتیگیر به علت نقض مقررات )دیسکالیفه( اخراج هر دو کشتیگیر به علت تخطی و نقض مقررات ، حاضر نشدن.

* امتیازات فنون :

 ارزش کلیه فنون اجرا شده یک یا دو امتیازی خواهد بود.

خاک کردن حریف در هر شرایطی دو امتیاز دارد. )در صورتی که کشتیگیر برای اجرای فن ریسک کند و حتی بدون عکسالعمل حریف ، -

خودش در خاک فرود بیاید 2 امتیاز از دست خواهد داد(

* شرایط ضربه فنی :

 آرنج به آرنج شدن ، به پل رفتن مدافع و یا مهاجم ، تماس پشت کشتیگیر با تشک ، تماس کتف یا آرنج با تشک در

 

شرایطی که زاویه پشت یا شانه بر روی تشک کمتر از 90 درجه باشد)در واقع همان شرایط پل رفتن در کشتی آزاد و فرنگی(.

تبصره :

 هر یک از حالات مذکور اگر در خارج از تشک )در منطقه حفاظ( اتفاق بیافتد فقط دو امتیاز به حریف تعلق میگیرد و ادامه کشتی در

وسط تشک به حالت سرپا خواهد بود.

* خروج پای کشتیگیر از تشک یک نمره برای حریف در بر خواهد داشت.

تبصره :

 در صورتی که مهاجم در حالت سرپا فنی را در اختیار داشته باشد و یک پایش از تشک بیرون برود و بلافاصله )بدون مکث( اجرای فن

نماید نه تنها امتیازی از دست نمیدهد بلکه امتیاز فن اجرا شده را نیز بدست میآورد. اما اگر در همین شرایط نتواند فن را اجرا کند یک نمره بخاطر خارج شدن پایش از تشک از دست میدهد.

تبصره :

 در صورتی که مهاجم بتواند حریف را از تشک بلند کند و در کنترل خود داشته باشد جریمه نخواهد شد اما اگر در همین حالت دو پای

حریف مهاجم بیرون برود ، اجرای فن امتیاز ندارد و مجری نیز مجازات نخواهد شد.

تبصره :

 عدم تمکین از رای داوران ، حاضر نشدن بر روی تشک ، انصراف عمدی از ادامه مسابقه و هرگونه عمل غیرجوانمردانه که مورد تائید

داوران قرار گیرد با موافقت سرپرست فنی مسابقات باعث حذف کشتیگیر خاطی از جدول مسابقات خواهد شد)دیسکالیفه(

* اجرای فنون و پرتابهایی که مدافع در هوا چرخش داشته باشد ، در صورتی که به خطر نرود ، و در خاک فرود بیاید ، دو امتیاز خواهد داشت ودر صورتی که منجر به خاک شدن حریف نشود برای اجرای فن تنها یک امتیاز به مجری تعلق خواهد گرفت.

* کلیه فنونی که مدافع بر روی کف دست گردش داشته باشد یک امتیاز به مجری تعلق میگردد.

از بغل ، به شرطی که مدافع پای مجری را در اختیار نداشته باشد ، دو امتیاز برای مجری خواهد داشت. » فن سر و ته یکی « * قفل کردن

* مراحل جریمه کم کاری و فرار از فن :

1 . برای مرتبه اول کشتی قطع و به کشتیگیر کم کار تذکر داده میشود و در برگه داوری p ثبت میشود.

2 . در صورت تکرار کم کاری ، کشتی برای بار دوم قطع ، و دوم یک اخطار ) o ( به کشتیگیر کم کار و یک نمره به کشتیگیر مهاجم داده می-

کشتیگیر مدافع ، در اختیار کشتیگیر مهاجم ، قرار خواهد گرفت. » پیش کاسه « و » پیش قبض « شود و در وسط تشک

3 . در صورت تکرار کم کاری ، و یا فرار از فن ، مجدداً کشتی قطع ، و یک اخطار ) o ( به کشتیگیر کم کار و یک نمره به مهاجم داده میشود ، و

 

مدافع ، در اختیار کشتیگیر مهاجم ، قرار میگیرد. » پیش کاسه « و » پیش قبض «

4 . در صورت تکرار کم کاری ، مدافع سه اخطاره میشود.

نکته :

 برای فرار مدافع از حالت خاک به بیرون از تشک ، برای مرتبه اول تذکر ، و برای مرتبه دوم پس از اخطار به مدافع ، و ارائه یک امتیاز به

ادامه خواهد یافت. ، » پیش قبض « و » پیش کاسه « با در اختیار قرار دادن ، » سرپا « مهاجم ، کشتی در وسط تشک به حالت

* مربیان میتوانند طبق ضوابط و مقررات اتحادیه جهانی کشتی با پرتاب اسفنج کنار تشک )چلنج( به رای داوران اعتراض نمایند و هیات ژوری پس از توقف کشتی و تائید اعتراض توسط رئیس تشک فیلم کشتی و صحنه مورد نظر را بازبینی و رای نهایی را صادر مینمایند که پس از اعلام این رای دیگر اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

* لباس داوران :

 طبق استانداردهای کمیته داوران اتحادیه جهانی کشتی میباشد.

 

* نحوه مشخص نمودن کشتیگیر برنده در شرایط کسب امتیازات مساوی :

 

 

1 . کشتیگیری که بیشترین 2 امتیازی را دارد (امتیاز بزرگتر)

2 . کشتیگیری که اخطار(0) کمتری دارد.

 

3 . کشتیگیری که آخرین امتیاز را بدست آورده است.

* امتیازات مثبت در برگه داوری و جدول مسابقات :

پیروزی با ضربه فنی (0 - 5 )

پیروزی بر اثر انصراف ، حاضر نشدن و یا اخراج کشتیگیر (0 - 5 ) ، بازنده از جدول مسابقات حذف میشود.

پیروزی بر اثر سه اخطاره شدن حریف ( 0 - 5 )

پیروزی بر اثر مصدومیت حریف( 0 - 5 )

پیروزی با اختلاف - 10 امتیاز ، بازنده امتیاز ندارد (0 - 4 )

پیروزی با اختلاف - 10 امتیاز ، بازنده امتیاز دارد ( 1 - 4 )

پیروزی با اختلاف کمتر از - 10 امتیاز ، بازنده امتیاز ندارد ( 0 - 3 )

پیروزی با اختلاف کمتر از - 10 امتیاز ، بازنده امتیاز دارد( 1 - 3 )

اخراج هر دو کشتیگیر ( 0 - 0) ، حذف هر دو کشتی گیر از جدول مسابقات. -  • paper | وب مقاله بخون شیک شارژ شو | بک لینک
  • وب خرید از اینترنت | وب فیس چت