تبلیغات
 هیئت کشتی شهرستان دهلران - اسامی فنون کشتی پهلوانی /style.css" type="text/css" rel="stylesheet" ?>/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">

این فنون از گل کشتی میرنجات اصفهانی استخراج گشته است:

 توشاخ ـ رو دست ـ سرخاک ـ کنده ـ مخالف ــ یزدانی ـ سرخواب ـ کمر تاب ـ پا علم ـ گاوزوری ـ لنگ کمرـ گهواره دیو ـ قصاب شکن ـ زیرکاسه ـ سر آویز ـ‌ سرانبانی ـ کنده پا ـ شیرغلت ـ کلافه ـ کلاته ـ تنگ شکرـ لنگ سرکش ـ لنگ خاک ـ سگک وارونه ـ فیل زوری ـ لواش ـ پا بند ـ چنگ کلاغ ـ مشگ سقاء ـ فتیله پیچ ـ میمونه ـ کله کوب ـ مقراضک ـ بغل گیر ـ سرپی ـ دم گاو ـ گوسفند انداز ـ نیم بر ـ کش زدن ـ کلافه- سر شاخ ـ سگک تو خاک ـ کفتر بند ـ گوسفند انداز ـ لواشک ـ رو دست و پا ـ مخالف ـ بارانداز ـ سر زیر بغل ـ فتیله پیچ ـ رکبی ـ اژدر بند ـ چنار انداز ـ مخالف مغربی ـ شتر غلت ـ لنگ اروپایی (از کارهای پهلوانان و کشتی گیران گرجستانی که در ایران معمول شده بود) ـ حمال بند تو خاک ـ کنده عدل ـ تنگ شکرـ پنیر تپان ـ آرنج سر پا ـ لنگ کردی ـ حمال بند ـ دم شیر ـ بخوُ ـ قوچ بند ـ پل ـ کنده دست درشکن ـ سراندازـ کنده این خاک آن خاک ـ زیر گرفتن ـ کلاته وارو ـ مشگ سقا ـ پس کاسه ـ کنده یزدی ـ کنده خورجین تکان ـ کنده یک چاک ـ بغل رومی ـ تنگ میلاب ـ رو دست کاری ـ لنگ سرکش ـ گاو تاب ـ پت پا ـ گهواره دیو ـ لنگ سرپا ـ افلاک ـ درو ـ پیش کاسه ـ مقراضک ـ دروی سره پا ـ زیرگرفتن _ گیر و واگیرـ سرانبان ـ قوس ـ شیر غلت ـ سر بند پی ـ دو دست یکدست ـ کنده این پا و آن پا ـ اقل چپ و راست ـ تو شاخ دست آویزـ دم گاو ـ سگک سر پا ـ چنگک ـ دست تو ـ کف گرگی ـ کلاته ـ تو شاخ ـ یک تیغه نیم تیغ ـ پیش انداز ـ حصیر مال ـ درو تو خاک ـ نشسته پرتک ـ میان کوب ـ بزکش ـ سر آویز ـ تو حلق ـ حمال بند سر پاـ کنده افلاک ـ النگه باخته ـ مهتاب ـ دم شیرـ قصاب شکن ، مخالف رو ، لکنه ، مسگری ، لنگ پیش رو ، قفل قصیر ، اشگل گربه ، دست در مخالف ، درو با دست ، شغالک ، پا تاوه ، سگ بند ، کنده قوچ بند ، چرخ کمر، کنده حصیر مال ، یکدست و سر، رو دست آرنج ، آرنج دو طرف ، پا درعلم  • paper | وب مقاله بخون شیک شارژ شو | بک لینک
  • وب خرید از اینترنت | وب فیس چت