تبلیغات
 هیئت کشتی شهرستان دهلران - فن پیچ پیچک /style.css" type="text/css" rel="stylesheet" ?>/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">

یکی از فنون قابل توجه و عالی در حالت کمر تو کمر و دست زیر بقل فن پیچ پیچک است .این فن بیشتر در کشتی فرنگی اجرا می شود ولی می توان در کشتی آزاد در حالت کمر تو کمر به طور احسن  و بدون خطر و ریسک اجرا کرد.اوقتی دو حریف در مقابل هم قرار گرفته اند و دست های هر دو کشتی گیر زیر بقل هم است هر دو کشتی گیر می توانند این فن را اجرا کنند این فن که بسیار شبیه فن کول انداز است با این تفاوت که اگر فن کول انداز را به طور کامل اجرا نکنی به خاک حریف می افتی و یک امتیاز از دست می دهی ولی فن پیچ پیچک در صورت کامل نشدن فن امتیازی از دست نمی دهی.

آموزش:

 

1-دو کشتی گیر راست گارد در روبه روی هم و به صورت دست زیر بقل قرار گیرند.

2-مجری فن دست راست خود را  به داخل بدن حریف پرتاب می کند .

3-پای گارد را به طرف چپ وبیرون از بدن قرار میدهیم و پای دیگر را نیز به کنار پای راست می گذاریم به طوری که پاها جفت باشند  • paper | وب مقاله بخون شیک شارژ شو | بک لینک
  • وب خرید از اینترنت | وب فیس چت