تبلیغات
 هیئت کشتی شهرستان دهلران - اسامی فنون کشتی /style.css" type="text/css" rel="stylesheet" ?>/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">

1. زیر یک خم سر بیرون                                      44.  کنده یک چاک

۲. زیر یک خم سر تو                                           45.چنگک بارنداز

۳. زیر دو خم سر بیرون                                        46.چنگک سالتو

۴. زیر دو خم سر رو                                            47.فیتو

۵. زیر پیچ از مچ و رفتن به پشت حریف                     48.برات

۶. زیر از مچ از جلو                                             49.کلیدبارنداز

۷.فن کمر                                                          50.کلید

۸. گافتاب                                                          51.یه دست یه پا

۹.کول انداز                                                        52.لنگ

۱۰. کنده گوسفند انداز                                           53.تندر

۱۱. کنده آزاد                                                      54.لنگ تندر

۱۲.کنده فرنگی                                                    55.درخکن

۱۳. یک دست دو دست                                           56.کنده جمع

۱۴. دست تو                                                       57.بخو لنگ

۱۵. زشت و زیبا                                                   58.نجاربند

۱۶. سر و ته جفت                                                 59.گهواره

۱۷. سالتو بارنداز                                                  60.سالتو ازعقب

۱۸. فیتیله پیچ                                                      61.سوبلس

۱۹. قفل                                                              62.کفتربند

 ۲۰. سر بند پی                                                     63.دست درشکن

۲۱. پیش کاسه                                                      64.دوبل نلسون

۲۲. پس کاسه                                                       65.دست درشکن

۲۳. بز کش                                                          66.اوج بند دست درکمر

۲۴. مشک سقاء                                                    67.کلیدسالتو

۲۵. سر زیر بغل                                                    68.کلید دست درشکم سالتو

۲۶. عقربک                                                         69.کلید دست زیربغل سالتو

۲۷. رو دست                                                        70.رودست کاری

۲۸. دو خم درو                                                     71.بغل رومی

۲۹. زیر جان اسمیت                                               72.دوخم تبدیل به کلندون

۳۰. اشکل گربه                                                     73.دوخم دست درمخالف

۳۱. کنده یزدی بند                                                  74.زیردوخم سروپا

۳۲.سگک                                                           75.آفتاب مهتاب   

۳۳. سگک دوبل                                                   76. کنده رو 

34.پیچ پیچک                                                      77.سروته یکی مخالف

35.افلاک                                                            78.سگک اوج بند

36.پلنگ شکن                                                     79.کنده اوج بند

37.سگ بند                                                         80.کنده فیتیله پیچ

38.آسیاب بادی                                                     81.پل آرنج

39.کف شیر                                                         82.رودست کاری

40.اژبند                                                             83.کف شیر

41.اژدربند                                     

42.حمال بند  • paper | وب مقاله بخون شیک شارژ شو | بک لینک
  • وب خرید از اینترنت | وب فیس چت